Jianyi Geng
M
M
Jianyi Geng

Geng Jianyi (b. 1962, Zhenzhou, Henan) is an artist, currently living and working in Hangzhou, China. Geng Jianyi graduated from the Oil Painting Departmant of Zhejiang Academy of Fine Arts in 1985.