Geschreven en geregisseerd door Rabih Mroué en Lina Saneh. Producer: Ahskal Alwan, Home works Project, Beirut.

(No further Dutch text available)