In Guattari’s werk, en ook in animistische tradities, gaat de in het Westerse paradigma getypeerde transcendente en transcendentale status van de notie subjectiviteit verloren. Het gedachtegoed van Guattari en dat van animistische gemeenschappen vindt in die zin een gemeenschappelijk uitgangspunt in de manier waarop subjectiviteit begrepen wordt. Aspecten van polysemische, transindividuele en animistische subjectiviteit karakteriseren zowel de wereld van het kind-zijn, van psychoses, van amoureuze of politieke passie, alsook de wereld van de artistieke creatie.

Tijdens deze avond presenteert Angela Melitopoulos het project Assemblages in de vorm van een lezing-performance.
Deze lezing-performance wordt gepresenteerd als onderdeel van de tentoonstelling Surplus Authors.

Entree: €5 / €3 met korting

Over Surplus Authors

Als onderdeel van Prompts & Triggers presenteert Witte de With Center for Contemporary Art Surplus Authors, een groepstentoonstelling die de psychologische, intellectuele en politieke dynamiek van samenwerking verkent. De menselijke neiging om zich tot anderen te verhouden maakt samenwerking wellicht de meest elementaire vorm van politiek. Dit wordt alleen al aangetoond door het hoge aantal samenwerkingsverbanden waarop onze internationale betrekkingen grotendeels zijn gebaseerd. Om inzicht te krijgen in deze vaak op macht gebaseerde relaties, brengt Surplus Authors meerdere kunstenaars bij elkaar, wiens getoonde werken de onderbelichte kanten van samenwerking blootleggen, zoals (kunst)historische en sociale schatplichtigheid, vertrouwen, vrijgevigheid, stimulatie, tegenstreving, of zelfs annexatie. Zonder specifieke situaties te schetsen, positioneert Surplus Authors zich tegen de achtergrond van de toename in samenwerking tussen instituten, als de beloofde manier om de huidige economische en politieke situatie te verlichten. Als mogelijk alternatief brengt Surplus Authors een andere kwestie voor het voetlicht: is samenwerking een doel op zich, of is het een subtiel en voortdurend proces waarin psychologische, intellectuele en politieke ontwikkelingen worden aangevochten en hersteld?

Over Prompts & Triggers

Ten tijde van de huidige en alomtegenwoordige crisis, al dan niet economisch, ecologisch, cultureel of spiritueel van aard, is het belangrijk om onszelf af te vragen waar we waarde aan kunnen en willen toekennen – vooral in een context die zo divers is als die van het Europese continent.
Terwijl er telkens verschillende, tegenstrijdige posities worden ingenomen op het wereldtoneel, lijkt het erop dat uiteenlopende belangen niet eenduidig te vatten zijn. De pogingen om het opkomende China en een sterk Turkije op afstand te houden en tegelijkertijd van hun economische groei te profiteren, zijn hier een voorbeeld van. Een andere ontwikkeling is de bewuste of onbewuste angst voor de toenemende verwachting om persoonlijke religie te onderwerpen aan de geseculariseerde samenleving. Prompts & Triggers is een reeks kunstprojecten die aandacht vragen voor dergelijke ontwikkelingen die aan kunnen zetten tot maatschappelijke onrust. Op die manier wordt er onderzocht of deze verdedigingsmechanismen wijzen op onderliggende verschillen, die eerst ontleed en onderzocht dienen te worden.