Wat doen we met uw persoonsgegevens?

Formerly known as Witte de With Center for Contemporary Art (“Witte de With”) verzamelt in het kader van zijn activiteiten persoonsgegevens van de bezoekers van onze instelling en bezoekers van onze website www.wdw.nl. Witte de With gaat zorgvuldig met uw gegevens om, in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. In dit Privacybeleid Witte de With beschrijven wij welke gegevens wij van u verwerken, hoe we dat doen en hoe u hiertegen bezwaar kunt maken. Dit Privacybeleid Witte de With is van toepassing op alle persoonsgegevens die Witte de With van u verwerkt in het kader van zijn activiteiten. Dit Privacybeleid Witte de With kan van tijd tot tijd wijzigen.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Formerly known as Witte de With Center for Contemporary Art, Witte de Withstraat 50, 3012 BR Rotterdam (KvK 41131511).

Welke persoonsgegevens verwerkt Witte de With?

Wij kunnen gegevens verzamelen en verwerken op de volgende manieren:

  • Informatie die u aan ons of onze partners verstrekt, zoals naam, woonadres, e-mailadres en betaalgegevens; en
  • Informatie die wij verkrijgen door het bezoek aan onze website, zoals IP-adressen.

Cookies

Cookies stellen ons in staat om gemiddelde bezoekersaantallen te berekenen en bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken, zodat wij op basis van deze informatie onze website kunnen verbeteren en onze gebruikers beter kunnen helpen. Wij gebruiken alleen functionele cookies en we gebruiken ze niet om persoonsgegevens te verzamelen. Wij slaan niet opzettelijk persoonlijke informatie op die uw browser aan ons verstrekt door middel van cookies.

Voor welk doel gebruikt Witte de With uw gegevens?

Formerly known as Witte de With gebruikt de gegevens die we verzamelen voor:

Verkoop tickets

Formerly known as Witte de With verwerkt persoonsgegevens om tickets te verkopen aan bezoekers van onze tentoonstellingen en publieke en/of educatieve programma’s.

Nieuwsbrieven

Als u zich daarvoor heeft aangemeld, kunnen wij uw naam en e-mail adres gebruiken voor het versturen van een nieuwsbrief. U kunt zich te allen tijde weer afmelden voor de verdere ontvangst van nieuwsbrieven.

Verwerking van uw gegevens op websites van Witte de With

Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens op onze websites in de eerste plaats om onze (web)diensten aan u te kunnen leveren en om met u te communiceren.

Analyse van trends

Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens ook om in beeld te krijgen waar bezoekers van onze tentoonstellingen vandaan komen. Daarom vragen we bijvoorbeeld ook naar uw (geografische) adresgegevens als u een elektronisch ticket koopt. Wij doen trendanalyse zoveel mogelijk aan de hand van niet tot een persoon herleidbare gegevens.

Verstrekking aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden buiten Formerly known as Witte de With, tenzij een van de volgende omstandigheden zich voordoet:

Met uw uitdrukkelijke toestemming

Wij kunnen uw persoonsgegevens aan derden buiten Formerly known as Witte de With verstrekken als wij daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebben. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

Voor verwerking door ingeschakelde derden (onderaannemers)

Formerly known as Witte de With schakelt derde partijen in bij het uitvoeren van zijn diensten. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten toegang hebben tot persoonsgegevens heeft Witte de With de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving en voor de in dit Privacybeleid Formerly known as Witte de With genoemde doeleinden worden verwerkt. Voor de online verkoop van tickets maakt Formerly known as Witte de With gebruik van het online ticketsysteem Z-tickets van Jewel Labs. Voor de online verkoop van publicaties maakt Formerly known as Witte de With gebruik van de diensten van Shopify. Het privacybeleid van Shopify is te vinden op https://www.shopify.com/legal/privacy.

Wettelijke verplichting en andere juridische redenen

Wij kunnen uw persoonsgegevens aan derden buiten Formerly known as Witte de With verstrekken als wij mogen aannemen dat toegang tot en gebruik van de persoonsgegevens redelijkerwijs nodig is om:

  • Te voldoen aan wet- en regelgeving en/of een gerechtelijk bevel;
  • Fraude, technische of beveiligingsproblemen op te sporen, te voorkomen of anderszins aan te pakken; en/of
  • De belangen, eigendommen of veiligheid van Witte de With, onze klanten of het publiek te beschermen, voor zover in overeenstemming met de wet.

Hoe lang bewaart Formerly known as Witte de With uw gegevens?

Formerly known as Witte de With bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per gebruik verschillen.

Inzage, Correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens

U hebt recht op inzage van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt. Als u van mening bent dat wij onjuiste persoonsgegevens over u hebben, kunt u deze persoonsgegevens laten corrigeren. U kunt ons ook verzoeken om uw persoonsgegevens te laten verwijderen uit onze systemen.

U kunt de hiervoor genoemde verzoeken doen door een brief of e-mail te sturen, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs aan Formerly known as Witte de With Center for Contemporary Art, Witte de Withstraat 50, 3012 BR Rotterdam of [email protected]. U ontvangt binnen 4 weken na uw verzoek van ons een schriftelijk antwoord.

Wij zullen aan uw verzoek voldoen, tenzij wij een gerechtvaardigd belang hebben om de gegevens niet te verwijderen. Als wij de gegevens hebben verwijderd, kunnen wij om technische redenen niet alle kopieën van de gegevens onmiddellijk van onze servers en back up systemen verwijderen. Wij kunnen weigeren te voldoen aan de hiervoor genoemde verzoeken als deze onredelijk vaak worden gedaan, onredelijk zware technische inspanningen vergen of onredelijk zware technische gevolgen hebben voor onze systemen, de privacy van anderen in gevaar brengen of anderszins een onredelijke belasting voor Witte de With vormen.

Witte de With kan u de wettelijk bepaalde maximale bijdrage als tegemoetkoming in de kosten in rekening brengen om te voldoen aan het recht op inzage en correctie.

Recht van verzet

U hebt de mogelijkheid om u te verzetten tegen gebruik van uw persoonsgegevens als het gebruik van uw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten of niet voldoen aan een wettelijke verplichting. Ook als u in een eerder stadium toestemming hebt gegeven, kunt u zich verzetten tegen verder gebruik van uw persoonsgegevens.

Als u bezwaar wil maken tegen het gebruik van uw gegevens dan kunt u dit ons laten weten. U kunt de hiervoor genoemde verzoeken doen door een brief of e-mail te sturen, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs aan Formerly known as Witte de With Center for Contemporary Art, Witte de Withstraat 50, 3012 BR Rotterdam of [email protected]. Indien u bezwaar wilt maken, vermeld dan in de brief duidelijk tegen welk gebruik van uw gegevens u bezwaar maakt. U ontvangt binnen 4 weken na uw bezwaar van ons een schriftelijk antwoord.

Als wij uw persoonsgegevens niet langer mogen gebruiken, kan dit leiden tot verminderde gebruiksmogelijkheden van onze website en andere diensten.

Informatiebeveiliging

Wij nemen alle redelijke en passende beveiligingsmaatregelen om Formerly known as Witte de With en onze bezoekers te beschermen tegen onrechtmatige toegang of wijziging, openbaarmaking of vernietiging van persoonsgegevens. Als ondanks de beveiligingsmaatregelen, er toch sprake is van een beveiligingsincident dat waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor uw privacy, zullen wij u zo snel mogelijk informeren over het incident.