Een van de grootste uitdagingen voor de kunst- en cultuursector – zoals die door intellectuelen, politici, kunstenaars, critici, curatoren en fondsen is verwoord – is de noodzaak om diversiteit aan de orde te stellen en onder de aandacht te brengen. Maar wat precies onder diversiteit moet worden verstaan, is nauwelijks goed onderzocht of eenduidig beantwoord, ook al is een groot aantal instituten in haar naam opgericht. In 2007 introduceerde professor Steven Vertovec, directeur van het Max Planck Institute for the Study of Religious and Ethnic Diversity (Göttingen, Duitsland), het begrip ‘superdiversiteit’ en wees daarbij op ‘de noodzaak om opvattingen en beleidsmaatregelen rond diversiteit opnieuw te evalueren door af te zien van een etnisch gerichte interpretatie en voor een multidimensionale benadering te kiezen’.

Met Vertovecs oproep als uitgangspunt voor wat we een ‘gediversifieerde’ benadering van het concept diversiteit zouden kunnen noemen, en met het doel om de focus op immigratie in het huidige debat aan de orde te stellen en te problematiseren, werkte de productieve en vaak provocerende academicus en activist Tariq Ramadan dit idee verder uit in zijn essay Super-diversiteit, dat verschijnt in het oorspronkelijke Engels maar ook in een Nederlandse en Arabische vertaling. Het resultaat, is een beschouwing waarin hij uitgaat van universalisme als een noodzakelijk maar gedevalueerd perspectief; en een kritiek van het hedendaagse discours, de gebruikte dialoog en de beperkingen daarvan wanneer het gaat over diversiteit in de dagelijkse praktijk.

Reflections

Deze reeks, die werd opgezet in 2008, richt zich op begrippen die bepalend zijn voor de hedendaagse cultuur, maar die zo vaak zijn gebruikt dat ze nauwelijks meer betekenis hebben. Reflections is een redactioneel samenwerkingsverband tussen Witte de Withs directeur Nicolaus Schafhausen en publicatiemedewerker Monika Szewczyk, en Caroline Schneider van Sternberg Press in Berlijn. De reeks Reflections getuigt, zoals de titel reeds aangeeft, van aanhoudend intellectueel engagement. Voor elke uitgave wordt een schrijver die zich onderscheidt door zijn of haar originele denkbeelden gevraagd om een door de redactie gekozen begrip onder de loep te nemen. Dergelijke lange essays in boekvorm verschijnen zelden in druk en nog minder vaak in een zorgvuldige vertaling. De compacte boeken bevatten naast de tekst in de oorspronkelijke taal ook twee vertalingen – in het Engels, Nederlands en in een derde taal. De vormgeving van de reeks wordt verzorgd door Kummer & Herrman uit Utrecht.